[Kibo Inside]

Toelichting op [RICHT]

Deze toelichting in plat tekst-formaat
De procedure in het kort Voorbereiding Discussie Stemming
Actuele newsgroups Stappenplan Adressen & Referenties

In de Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de nl-hierarchie [RICHT] (in het onderstaande kortweg "de richtlijnen"), wordt beschreven hoe een Usenet newsgroup in de nl-hierarchie op te richten. Wat je nu leest [TOE], is een toelichting op die richtlijnen. Als je een nieuwe newsgroup wilt oprichten, kan deze toelichting je (hopelijk) een beetje op weg helpen.

de volgende punten komen aan de orde:


De procedure in het kort

kort samengevat (in de richtlijnen staat het in detail beschreven) bestaat de procedure voor het oprichten van een newsgroup uit twee stappen:

 1. Eerst vindt er een discussie plaats naar aanleiding van een Request For Discussion (RFD). In een RFD wordt het ontwerp van een voorstel voor een nieuwe newsgroup ter bespreking aangeboden aan de gebruikers van Usenet.

  het doel van de discussie is tot een voorstel te komen dat zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeften van de toekomstige gebruikers van de op te richten newsgroup. in het algemeen kan aan de hand van de discussie het ontwerp op diverse punten gewijzigd worden. soms is de uitkomst van de discussie dat de poging een bepaalde newsgroup op te richten beter kan worden afgeblazen, bijvoorbeeld omdat er minder belangstelling voor de newsgroup is dan gehoopt.

 2. Als de discussie leidt tot een voorstel dat enige kans van slagen lijkt te bieden, dan kan de belangstelling voor de newsgroup worden gepeild. In een Call For Votes (CFV) wordt de newsgroup ter stemming aangeboden. Als er dan voldoende belangstelling blijkt te zijn, wordt de nieuwe newsgroup aangemaakt.

de ervaring leert dat het oprichten van een newsgroup een zorgvuldige voorbereiding vergt. het is belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het opstellen van een rfd, het voeren van de discussie en het formuleren van de cfv. let wel, wanneer een voorstel voor een newsgroup onvoldoende stemmen behaalt, duurt het een half jaar voordat het opnieuw ter sprake kan komen.


Het voorbereiden van een ontwerp

voordat je het ontwerp van een voorstel voor een nieuwe newsgroup middels een rfd naar buiten brengt, doe je er goed aan jezelf voor te bereiden op wat je te wachten staat.

uiteraard zul je zelf menen genoeg redenen te hebben waarom een nieuwe newsgroup een goed idee is. vergeet echter niet dat je ook andere usenet-gebruikers daarvan moet overtuigen. je kunt verwachten dat men zich een aantal dingen zal afvragen met betrekking tot de newsgroup die je wilt voorstellen. zorg ervoor dat je een antwoord klaar hebt. vragen die je gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

twee tips om goed beslagen ten ijs te komen: ten eerste, zoek een aantal medestanders om je te helpen. werk samen aan het ontwerp van een voorstel, en stel het uiteindelijk ter stemming te brengen voorstel in overleg op. op die manier ben je niet de enige die de last draagt, en heb je een klankbord voor ideeen die je niet meteen de hele wereld in wilt slingeren.

Als je wilt kun je daarbij gebruik maken van de nl-hierarchie mailinglist <nl-hierarchie@nic.surfnet.nl>. De mensen op die mailinglist kunnen je helpen bij het nadenken over wat voor een newsgroup je nu eigenlijk precies voor ogen staat, en bij het samenstellen van het uiteindelijke voorstel waarover gestemd gaat worden. (Het is overigens slechts toevallig dat je voor beide zaken bij dezelfde nl-hierarchie mailinglist terecht kunt -- dat kan eventueel veranderen.)

Ten tweede, zorg dat je goed geinformeerd bent. Lees in ieder geval de richtlijnen goed door, en hou ze bij de hand. Het is een goed idee om eens een blik te werpen op eerdere voorstellen voor een newsgroup. Het kan ook geen kwaad wat van de documenten waar hieronder naar verwezen wordt eens door te neuzen. Meer leesvoer, en inspiratie, kun je opdoen in de newsgroups news.groups, alt.config en nl.newsgroups. Op die manier kun je een indruk krijgen van wat er in de praktijk zoal komt kijken bij het oprichten van een newsgroup.


Het voeren van de discussie

Heb je eenmaal een duidelijk beeld voor ogen wat je eigenlijk voor newsgroup wilt, dan kun je een ontwerp van een voorstel schrijven en dit ter bespreking voorleggen aan de gebruikers van Usenet. Dat heet een Request For Discussion (RFD).

Een RFD moet in elk geval naar nl.newsgroups en nl.newsgroups.announce gepost worden. Voor de duidelijkheid: het article hoort te worden gecrosspost (de verschillende newsgroups staan dus samen in de `Newsgroups: ' header) en niet apart naar elke newsgroup gepost te worden. De `Followup-to: ' header dient alleen nl.newsgroups te bevatten. De newsgroup nl.newsgroups.announce is trouwens gemodereerd. Raak dus niet in paniek als het een tijdje duurt voordat je het article daadwerkelijk ziet opduiken.

Een RFD-sjabloon is door Rosalind Hengeveld beschikbaar gesteld.[TMPL]

naar aanleiding van de rfd zal er een discussie over de op te richten newsgroup ontstaan. de discussie dient ertoe om tot een zo goed mogelijk voorstel te komen. enerzijds is dat een voorstel dat optimaal is afgestemd op de behoeften van de toekomstige gebruikers van de op te richten newsgroup. anderzijds moet het voorstel ook op voldoende steun kunnen rekenen. uiteindelijk wordt immers door een stemming besloten of de newsgroup er komt of niet.

de onderdelen van het voorstel die je in de discussie moet zien te bepalen zijn de volgende:

het is nuttig ook een beknopte motivatie van je voorstel te geven. dit kan houvast bieden aan stemmers en aan newsadmins die moeten kiezen of ze de newsgroup al dan niet zullen aanmaken.

het is verstandig om tijdens de discussie het doel van de discussie scherp in de gaten te houden. het gaat niet om je gelijk halen, of om de stokpaardjes die iemand berijdt. waar het om gaat is je voorstel voor een newsgroup. ook al is voor anderen een zijspoor misschien interessanter, jij moet je richten op het tot stand komen van een zo sterk mogelijk voorstel.

probeer vooral goed te luisteren naar de in de discussie naar voren gebrachte argumenten en meningen. dit houdt natuurlijk niet in dat je ze ook altijd moet overnemen. deel je een mening echter niet, of onderschrijf je een argument niet, dan doe je er goed aan om je redenen daarvoor ook openbaar te maken. soms is het nodig je motivering te herhalen voor degenen die je eerdere uitleg gemist of niet goed begrepen hadden.

het is vanzelfsprekend je eigen keuze die bepaalt hoe je voorstel er uiteindelijk uit gaat zien. besef wel dat compromissen soms kunnen helpen dreigende patstellingen te voorkomen -- maar, zoals gezegd, de keuze ligt uiteindelijk bij jou. je hoeft dus niet je oren te laten hangen naar de partij die tijdens de discussie het meeste kabaal maakte. maak een nuchtere afweging, gebaseerd op wat inhoudelijk het best je doel dient.

Als de kampen onverzoenlijk verdeeld lijken te zijn en je weet geen keuze te maken, valt het te overwegen om middels een enquete (`stemming') de voorkeuren te peilen. Een stembureau (zie onder) is wellicht bereid bij zo'n enquete dienst te verlenen.

het lukt niet altijd om tijdens de discussie over alle facetten overeenstemming te bereiken. het gevolg kan zijn dat sommigen zich krachtig tegen je voorstel uitspreken. dat hoeft niet te betekenen dat je het voorstel niet mag inbrengen (elk voorstel dat aan de richtlijnen voldoet is immers een geldig voorstel). uiteindelijk is de stemming over de cfv het bewijs van de draagkracht van het voorstel -- of het bewijs van gebrek daaraan.


Het ter stemming brengen van het voorstel

De laatste stap die je moet nemen om een newsgroup aangemaakt te krijgen is het ter stemming aanbieden van een definitief voorstel in een Call For Votes (CFV). Zo'n stemming dient ertoe om erachter te komen of er wel voldoende interesse is voor de voorgestelde newsgroup.

Een stembureau kan je helpen bij het opstellen van je voorstel en de verdere voorbereiding van de stemming. Een CFV-sjabloon is beschikbaar.[TMPL] Maak daar vooral gebruik van; onzorgvuldig opgestelde voorstellen bieden weinig kans op succes.

De CFV hoort naar dezelfde newsgroups gepost te worden als de RFD. Mocht je daar prijs op stellen, dan kun je een stembureau[STEM] verzoeken of het voor jou de CFV wil posten. Dat is een puur praktische dienstverlening: het betekent niet dat het stembureau zich tot voorstander van je voorstel verklaart. Draag er in zo'n geval zorg voor dat in je voorstel duidelijk gemaakt wordt dat jij de voorsteller bent, en niet het stembureau.

een voorstel moet neutraal zijn. je moet dus evenveel ruimte geven aan voor- als aan tegenstem-mogelijkheden. de richtlijnen schrijven dat voor: voldoet je voorstel hier niet aan, dan is je voorstel ongeldig. besteed dus voldoende aandacht aan je het opstellen van je voorstel.

heb je eenmaal een voorstel, dan kan de stemming beginnen. je kunt het best een neutraal stembureau de stemming laten afhandelen: verplicht is het niet, maar realiseer je dat de richtlijnen een strenge verantwoording eisen over de stemresultaten. bovendien laad je -- wellicht onnodig -- door niet van een stembureau gebruik te maken de verdenking van onzuiverheid op je.

Tijdens de stemperiode mag je de stemoproep bij herhaling posten, mits je dat volgens de richtlijnen doet. Naar dezelfde newsgroups en mailinglists als de eerste dus, en onder dezelfde eisen van zorgvuldigheid en neutraliteit. Gooi je eigen glazen niet in door dat excessief te doen -- doe je het te vaak, dan jaag je mensen tegen jou en je voorstel in het harnas. En het is ook niet je bedoeling dat je stemoproep -- al je stemoproepen -- als `spam' gecanceld gaan worden. Kortom, ook hier is weloverwogen, verantwoordelijk gedrag aan te bevelen.

wil je de diensten van een van de nl-stembureaus gebruiken, dan moet je dat van tevoren aanvragen. na je aanvraag worden in onderling overleg begin- en einddata voor de cfv vastgesteld. als dat gedaan is, moet je een volledig ingevulde cfv aan het uitverkoren nl-stembureau sturen. alle volgende stappen (het posten van cfv, stemmerslijsten en uitslag; mailen naar nl-admin) worden daarna door dit nl-stembureau voor je verzorgd.


Bijzondere bijzondere omstandigheden: actuele newsgroups

er kunnen bijzondere gevallen voorkomen waarin de richtlijnen niet voorzien. met name kan het zo zijn dat er een urgentie is in het aanmaken van een nieuwe newsgroup, waardoor het zoals gewoonlijk doorlopen van de hele procedure te tijdrovend is.

daarom is er een speciale voorziening om sneller een newsgroup aan te kunnen maken. de beslissing over het al of niet aanmaken van zo'n zogenaamde actuele newsgroup ligt volledig bij de nl-admin. wil je er een hebben, dan gaat dat dus via een verzoek aan de nl-admin.

Een newsgroup die op die manier is aangemaakt is een tijdelijke newsgroup. Zij hoeft immers alleen te bestaan om de periode te overbruggen die anders verloren zou gaan tijdens het doorlopen van de normale gang van zaken. Dergelijke tijdelijke newsgroups worden in de nl.actueel-hierarchie geplaatst: deze hierarchie bevat dan ook uitsluitend tijdelijke newsgroups.

bij behoefte aan een actuele newsgroup kan een verzoek aan de nl-admin gericht worden. dit gaat als volgt:

 1. Post het verzoek in nl.newsgroups, en mail het ook naar de nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>. Als je dat nodig vindt, mag het verzoek gecrosspost worden naar andere relevante newsgroups, mits voorzien van een 'Followup-To: nl.newsgroups' header. In het bericht moet vermeld worden dat bezwaren kunnen worden geuit per mail bij de nl-admin. Het is verplicht om een 'Reply-To: nl-admin@nic.surfnet.nl' header op te nemen.

 2. de nl-admin voert overleg op de nl-hierarchie mailinglist over het voorstel. buiten deze lijst kunnen bezwaren tegen de newsgroup rechtstreeks aan de nl-admin gemaild worden.

 3. Als de nl-admin vindt dat de newsgroup in een behoefte voorziet, wordt de newsgroup na minimaal drie dagen aangemaakt. Zo niet, dan post de nl-admin een met redenen omklede afwijzing in nl.newsgroups en de newsgroups waarnaar eventueel was gecrosspost. De newsgroup wordt in beginsel voor de duur van hooguit een maand aangemaakt.

 4. Aan het eind van de eerste maand van het bestaan van de newsgroup kan de nl-admin om een maand verlenging worden verzocht. De nl-admin kan deze aanvraag toewijzen of afwijzen. Een tweede verlenging van een maand kan alleen worden aangevraagd wanneer er tevens een reguliere procedure (middels een RFD) voor een 'gewone' nieuwe nl-newsgroup is gestart. Na drie maanden is het voor de tijdelijke newsgroup definitief afgelopen.


Een vijf-stappenplan

het volgende is gebaseerd op een door ace <ace@shuagt.icu> in <news:5dc7u0$5i7$1@news1.shuagt.icu> geposte `korte handleiding' over het aanmaken van nieuwe newsgroups in de nl-hierarchie.

 1. Lees het bericht Richtlijnen voor het aanmaken van newsgroups in de nl-hierarchie [RICHT] dat regelmatig in nl.newsgroups (o.a.) gepost wordt.

 2. Lees de bij [RICHT] horende toelichting (dit document). De documenten waar in [RICHT] en deze toelichting wordt bevatten ook heel nuttige informatie.

 3. Snor een aantal mensen op die je belangstelling delen en spreek je plannen heel goed door -- dat is, zorg dat je beslagen ten ijs komt, en weet waar je over praat. Zoeken via Deja News (<http://www.dejanews.com/>) naar soortgelijke voorstellen uit het verleden is wellicht een idee, want de ervaring leert dat voorstellen in het verleden vaak al eerder bediscussieerd zijn.

 4. Lanceer een Request For Discussion (RFD), en vis de bruikbare kritiek uit tussen al het gekrakeel wat je voorstel ongetwijfeld ook zal opleveren. Verbeter de RFD, post hem nog eens, totdat je het idee hebt dat je alle kritiek en suggesties gehoord en verwerkt hebt, qua naam, charter, en eenregelige omschrijving (ook door sommigen helaas -- want al die incrowd-afko's helpen nou niet bepaald de boel te verhelderen -- `ERO' genoemd).

 5. Overleg met het stembureau over een stemming, en post de Call For Votes (CFV) in nl.newsgroups, nl.newsgroups.announce en alle newsgroups waar je vanwege het charter weet dat je belangstelling kunt verwachten. En dan maar afwachten of er voldoende belangstelling blijkt te zijn...


Adressen & Referenties

nl.newsgroups.announce:
moderator <nl-newsgroups-announce@nl.news-admin.org>,
nl-admin:
beheer nl-hierarchie <nl-admin@nic.surfnet.nl>,
nl-hierarchie mailinglist:
<nl-hierarchie@nic.surfnet.nl> (abonnement via <LISTSERV@nic.surfnet.nl> met als inhoud van het mailtje: SUB NL-HIERARCHIE je_voornaam je_achternaam)
Mensen met ervaring in het maken van newsgroups die anderen hierin willen helpen worden uitgenodigd zich aan te melden.
[B8]
Richtlijnen voor het aanmaken van newsgroups: Greg Woods, Gene Spafford, David C. Lawrence, How to Create a New Usenet Newsgroup (iedere 20e dag van de maand gepost in news.announce.newgroups, news.groups, news.announce.newusers, news.admin.misc en news.answers)
[BZWR]
Rejo Zenger <rejo@rz.shuagt.icu>, Richtlijnen voor aantekenen van bezwaar tegen stemresultaat, te vinden op <http://nl.news-admin.org/info/stemresultaat-bezwaar.txt>
[GUI]
Richtlijnen voor (o.a.) naamskeuze van newsgroups: David Wright, Mark Moraes, Guidelines on Usenet Newsgroup Names (tweewekelijks gepost in news.announce.newusers, news.groups, news.admin.misc, alt.config, alt.answers en news.answers); zie [NAM] voor de Nederlandse vertaling
[NAM]
Richtlijnen voor naamgeving van Usenet newsgroups (vertaling van [GUI]), vertaald door ace <ace@shuagt.icu>, bewerkt door Jeroen Scheerder <js@shuagt.icu>, te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/naamskeuze.html>
[NNAF]
Vincent Schönau <vinces@shuagt.icu>, Welkom in nl.newsgroups.announce!, periodiek gepost in nl.newsgroups.announce, en te vinden op <http://www.kinkhorst.com/usenet/nl.newsgroups.announce-FAQ.html>
[RICHT]
Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de nl-hierarchie, periodiek gepost in nl.newsgroups; te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/richtlijnen.html>
Auteurs/onderhoud:
[STEM]
nl-stembureaus:
[TMPL]
RFD-sjabloon: <http://www.shuagt.icu/%7Erosalind/rfd-ske.txt>
CFV-sjabloon: <http://www.shuagt.icu/%7Erosalind/cfv-ske.txt>
[TOE]
Toelichting op [RICHT] (i.e., dit document), periodiek gepost in nl.newsgroups; te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/toelichting.html>
Auteurs/onderhoud:

Best viewed with ANY browser Brought to you by <js@shuagt.icu> and <avank@phil.uu.nl>.
Last modification: $Date: 2006/11/09 21:41:32 $, $Author: js $, $Revision: 1.21 $

$Author: js $ $Date: 2006/11/09 21:41:32 $ $Revision: 1.21 $
内蒙古11选五前三直最大遗漏 体彩仙机图天机图 2019年云南双色球中奖地方 456娱乐棋牌ios 查广西快三最新开奖结果