[Kibo Inside]

[RICHT] * Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de nl-hierarchie

Deze richtlijnen in plat tekst-formaat
Inleiding De Discussie De Stemming Het Resultaat Adressen & Referenties

Deze richtlijnen zijn een aanpassing van wat op Usenet algemeen geaccepteerd wordt als passend voor het aanmaken van een nieuwe newsgroup in de 'standaard' Usenet newsgroup-hierarchie.[B8] Ze zijn niet bedoeld voor andere beslissingen dan het aanmaken van nieuwe newsgroups en zijn toegesneden op de specifieke situatie in de nl-hierarchie.

Elk verzoek om een newsgroup aan te maken dat voldoet aan deze richtlijnen en een positief resultaat behaalt, dient gehonoreerd te worden; en elk verzoek dat niet aan de procedure voldoet, of geen positief resultaat behaalt, dient geen gevolg te krijgen, tenzij onder buitengewone omstandigheden. De reden dat dit slechts richtlijnen genoemd worden en geen absolute regels, is dat het niet mogelijk is om op voorhand in te schatten wat "buitengewone omstandigheden" zijn, en hoe die zich voor zouden kunnen doen.[TOE]

merk op dat de beslissing om al dan niet een newsgroup aan te maken op een gegeven machine zoals altijd aan de beheerder van die machine is. deze richtlijnen zijn louter bedoeld als hulp bij het nemen van zulke beslissingen.


De Discussie

De nl-hierarchie mailinglist <nl-hierarchie@nic.surfnet.nl> is een groep vrijwilligers met ervaring in het proces van het aanmaken van newsgroups in de nl-hierarchie. Zij staan mensen terzijde die nieuwe groups voorstellen bij het opstellen en indienen van een gedegen voorstel. Het is aan te raden, maar niet verplicht, hen te benaderen met een ruwe schets van het idee dat ten grondslag ligt aan het voorstel. Een mentor zal dan de initiatiefnemers helpen een formeel voorstel in te dienen.[TOE]

 1. Een verzoek tot discussie (Request For Discussion, of RFD) betreffende het aanmaken van een nieuwe newsgroup dient gepost te worden naar nl.newsgroups.announce en nl.newsgroups en verder, indien gewenst, naar iedere andere newsgroup of mailinglist die te maken heeft met het onderhavige onderwerp. De newsgroup nl.newsgroups.announce is gemodereerd. Een header Followup-to: nl.newsgroups dient opgenomen te zijn, zodat de discussie zal plaatsvinden in nl.newsgroups.[NNAF] Gebruikers die afhankelijk zijn van sites waar het posten naar gemodereerde newsgroups problematisch is, kunnen de volledige in nl.newsgroups.announce te plaatsen posting per mail aanbieden aan de moderator van nl.newsgroups.announce <nl-newsgroups-announce@nl.news-admin.org>.

  Het voorstel dient niet apart naar iedere newsgroup gepost te worden, maar veeleer gecrosspost te worden naar alle newsgroups, inclusief nl.newsgroups.announce. Nota bene: newssoftware post articles die gecrosspost zijn naar een gemodereerde group niet, de moderator zal daarvoor zorg dragen.

 2. de naam, het charter en de eenregelige omschrijving van de voorgestelde newsgroup behoren in de discussieperiode vastgesteld te worden. tevens hoort in deze periode bepaald te worden of de newsgroup al dan niet gemodereerd zal worden. indien de newsgroup gemodereerd gaat worden, hoort bovendien bepaald te worden wie de moderator(s) zal of zullen zijn.

  De eenregelige omschrijving hoort hooguit 55 tekens lang te zijn. Newsgroupnamen bestaan uit door punten gescheiden delen, ieder hooguit 14 tekens lang. Ieder deel mag uitsluitend uit letters (in onderkast, a-z), cijfers (0-9), '+' en '-' bestaan, bovendien moet er minstens één letter in zitten.[GUI]

  Indien er na 30 dagen discussie over deze zaken geen brede overeenstemming onder de voorstellers bereikt is, behoort de discussie off line gevoerd te worden (middels e-mail in plaats van in nl.newsgroups) en de voorstellers zullen de obstakels onderling glad moeten strijken. Is dat eenmaal achter de rug, dan kan een nieuw, specifieker voorstel gedaan worden, waarna de procedure verder gaat bij stap (1) hierboven.

 3. Voorstanders van een newsgroup die hulp wensen bij het vinden van een naam die past bij het voorgestelde charter, of anderszins begeleiding bij de aanmaakprocedure believen, kunnen een bericht naar de nl-hierarchie mailinglist sturen; enige hulpvaardige vrijwilligers zijn op dit adres bereikbaar.

Een RFD-sjabloon is door Rosalind Hengeveld beschikbaar gesteld.[TMPL]


De Stemming

het is de bedoeling dat een newsgroup wordt aangemaakt bij voldoende belangstelling. om die belangstelling te peilen is er een zogenaamde 'stemming', waar degenen die daadwerkelijk interesse hebben in de newsgroup de gelegenheid krijgen hun belangstelling te laten blijken. zij die geen belangstelling hebben dienen zich dan ook van stemming te onthouden.

Een stembureau verzamelt en telt de stemmen voor newsgroupvoorstellen op neutrale en onafhankelijke wijze. Benader een van de beschikbare stembureaus om de afhandeling van de stemming te regelen.[STEM]

Er is tevens een CFV-sjabloon door Rosalind Hengeveld beschikbaar gesteld.[TMPL]

de stemming zal naar voorschrift van de volgende punten afgehandeld worden.

 1. Na afloop van de discussieperiode, indien er behoefte bestaat om ter stemming te gaan, een naam, charter en eenregelige omschrijving overeengekomen zijn, en bepaald is of de newsgroup gemodereerd zal worden, en zo ja door wie, dan kan een oproep tot stemmen (Call For Votes, of CFV) gepost worden naar nl.newsgroups.announce[NNAF] en nl.newsgroups, alsook naar de andere newsgroups en mailinglists waar het discussievoorstel voordien in gepost werd. Deze mailinglists en newsgroups dienen vermeld te worden in de stemoproep. Er hoort zo min mogelijk tijd te verstrijken tussen het einde van de discussieperiode en het verzenden van de stemoproep.

  de stemoproep moet heldere aanwijzingen bevatten over hoe te stemmen. het uitbrengen van voor- en tegenstemmen moet even duidelijk uitgelegd worden, en het moet even gemakkelijk zijn om voor- als om tegen te stemmen. het is toegestaan om gescheiden mailadressen voor voor- en tegenstemmen te verschaffen, mits ze op een en dezelfde machine verkeren; om een ander adres te gebruiken dan de afzender van het stemvoorstel; en om alleen reply's op het stemvoorstel te accepteren -- zolang de stemoproep maar helder en duidelijk vermeldt hoe te stemmen. worden er twee adressen gebruikt, dan moet het reply-adres van de stemoproep ofwel zowel voor- als tegenstemmen kunnen verwerken, ofwel beide weigeren.

 2. De stemperiode moet minimaal 21 en mag maximaal 31 dagen duren, ongeacht tussenresultaten van de stemming. De precieze einddatum van de stemperiode dient vermeld te worden in de stemoproep. Alleen stemmen die de machine van het stembureau tijdig (voor de einddatum) bereiken, zullen meegeteld worden.

 3. De voorsteller mag de stemoproep herhaaldelijk posten[NNAF] gedurende de stemperiode, mits aan dezelfde eisen van duidelijkheid en onpartijdigheid als bij de eerste stemoproep voldaan wordt, en mits de herhalingsoproep daadwerkelijk een herhaling van de stemoproep voor hetzelfde voorstel is (zie (5) hieronder). Tussenresultaten mogen niet bijgesloten worden; uitsluitend een weergave van het specifieke newsgroup-voorstel, dat er een stemming gaande is, en hoe te stemmen. Het is toegestaan een "mass acknowledgement" (een overzicht van de namen van al degenen wiens stem ontvangen is) te posten, zolang dit maar geen aanwijzingen geeft over wie wat gestemd heeft totdat de stemperiode officieel voorbij is.

 4. Uitsluitend stemmen die gemaild zijn naar het stembureau zijn geldig. Stemmen die gepost werden naar Usenet, om welke reden dan ook (waaronder onvermogen mail naar het stembureau te sturen) en stemmen namens anderen (bijvoorbeeld, van de beheerder van een mailinglist die voor iedere subscriber een stem wil uitbrengen) zullen niet worden geteld.

 5. Stemmen gelden niet voor andere, vergelijkbare, voorstellen. Stemmen tellen alleen voor het exacte voorstel waarop gereageerd is. In het bijzonder, een stem voor of tegen een newsgroup onder de ene naam zal niet geteld worden als een stem voor of tegen een newsgroup met een andere naam of charter, een andere moderatie-status of andere moderator dan wel moderators.

 6. Stemmen moeten ondubbelzinnig zijn; ze moeten van de vorm "ik stem voor de newsgroup nl.foo.bar zoals voorgesteld" of "ik stem tegen de newsgroup nl.foo.bar zoals voorgesteld" zijn. De formulering hoeft niet noodzakelijkerwijze exact deze te zijn, als zij maar niet dubbelzinnig is. In het bijzonder, formuleringen als "ik zou voor deze newsgroup stemmen indien..." dienen slechts als commentaar te worden beschouwd en niet als stem geteld te worden.

 7. Een stem behoort uitsluitend betrekking te hebben op een enkel newsgroup-voorstel. Pogingen om meerdere newsgroups aan te maken behoren middels afzonderlijke stemmingen afgehandeld te worden, niet met een enkele stemming die in een klap over alle newsgroups beslist.


Het Resultaat

 1. Na afloop van de stemperiode moet het stembureau de stemresultaten, de e-mailadressen en (voor zover beschikbaar) de namen van de stemmers posten naar nl.newsgroups.announce en nl.newsgroups.[NNAF] Hiervan dient bovendien melding gemaakt te worden op de andere newsgroups en mailinglists waar de stemoproep voordien in gepost werd. Voor iedere stemmer moet de uitslag aangeven hoe gestemd werd, zodat het stemresultaat gecontroleerd kan worden.

 2. Nadat de stemuitslag gepost is, is er een wachtperiode van 5 dagen, ingaande op het moment waarop de stemuitslag verschijnt in nl.newsgroups.announce. Gedurende deze periode kunnen fouten in de stemresultaten of in het uitvoeren van de stemming gecorrigeerd worden.

 3. Na de wachtperiode, als er geen ernstige bezwaren rijzen die de stemming ongeldig zouden kunnen maken, er 50 meer stemmen zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en minstens tweemaal zoveel stemmen zich voor het aanmaken uitspreken als ertegen, kan een newgroup control message verstuurd worden. Als het verschil van 50 stemmen of het 2/3 deel niet is gehaald, dient de newsgroup doorgaans niet aangemaakt te worden.

 4. Bij een positief resultaat wordt de newgroup control message na het verstrijken van de wachtperiode verzonden door nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>.

 5. Een voorstel dat op punt (3) hierboven strandt, mag gedurende zes maanden na het aflopen van de stemperiode niet opnieuw worden ingebracht. Deze beperking geldt niet voor voorstellen die nooit ter stemming aangeboden werden en stemmingen die werden ingetrokken, of ongeldig werden verklaard.


Adressen & Referenties

nl.newsgroups.announce:
moderator <nl-newsgroups-announce@nl.news-admin.org>,
nl-admin:
beheer nl-hierarchie <nl-admin@nic.surfnet.nl>,
nl-hierarchie mailinglist:
<nl-hierarchie@nic.surfnet.nl> (abonnement via <LISTSERV@nic.surfnet.nl> met als inhoud van het mailtje: SUB NL-HIERARCHIE je_voornaam je_achternaam)
Mensen met ervaring in het maken van newsgroups die anderen hierin willen helpen worden uitgenodigd zich aan te melden.
[B8]
Richtlijnen voor het aanmaken van newsgroups: Greg Woods, Gene Spafford, David C. Lawrence, How to Create a New Usenet Newsgroup (iedere 20e dag van de maand gepost in news.announce.newgroups, news.groups, news.announce.newusers, news.admin.misc en news.answers)
[BZWR]
Rejo Zenger <rejo@rz.shuagt.icu>, Richtlijnen voor aantekenen van bezwaar tegen stemresultaat, te vinden op <http://nl.news-admin.org/info/stemresultaat-bezwaar.txt>
[GUI]
Richtlijnen voor (o.a.) naamskeuze van newsgroups: David Wright, Mark Moraes, Guidelines on Usenet Newsgroup Names (tweewekelijks gepost in news.announce.newusers, news.groups, news.admin.misc, alt.config, alt.answers en news.answers); zie [NAM] voor de Nederlandse vertaling
[NAM]
Richtlijnen voor naamgeving van Usenet newsgroups (vertaling van [GUI]), vertaald door ace <ace@shuagt.icu>, bewerkt door Jeroen Scheerder <js@shuagt.icu>, te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/naamskeuze.html>
[NNAF]
Vincent Schönau <vinces@shuagt.icu>, Welkom in nl.newsgroups.announce!, periodiek gepost in nl.newsgroups.announce, en te vinden op <http://www.kinkhorst.com/usenet/nl.newsgroups.announce-FAQ.html>
[RICHT]
Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de nl-hierarchie (i.e., dit document), periodiek gepost in nl.newsgroups; te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/richtlijnen.html>
Auteurs/onderhoud:
[STEM]
nl-stembureaus:
[TMPL], Rosalind Hengeveld <rosalind@shuagt.icu>
RFD-sjabloon: <http://www.shuagt.icu/%7Erosalind/rfd-ske.txt>
CFV-sjabloon: <http://www.shuagt.icu/%7Erosalind/cfv-ske.txt>
[TOE]
Toelichting op [RICHT], periodiek gepost in nl.newsgroups; te vinden op <http://www.shuagt.icu/%7Ejs/usenet/toelichting.html>
Auteurs/onderhoud:

Best viewed with ANY browser Brought to you by <js@shuagt.icu> and <avank@phil.uu.nl>.
Last modification: $Date: 2006/11/09 21:41:32 $, $Author: js $, $Revision: 1.20 $

$Author: js $ $Date: 2006/11/09 21:41:32 $ $Revision: 1.20 $
内蒙古11选五前三直最大遗漏 体彩仙机图天机图 2019年云南双色球中奖地方 456娱乐棋牌ios 查广西快三最新开奖结果